Over de Stichting

"Voor het vervaardigen van kunst heb je creativiteit nodig. Creativiteit, doorzettingsvermogen en discipline, maar ook inspiratie." ~ John Fentener van Vlissingen


In 2008 is de Van Vlissingen Art Foundation opgericht. De Stichting heeft als doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst in het algemeen en de hedendaagse kunst in het bijzonder. 

Het bestuur

Het bestuur van de  Stichting Van Vlissingen Art Foundation bestaat uit:
  • De heer J.A. Fentener van Vlissingen (voorzitter)
  • Mevrouw M.M. Fentener van Vlissingen-de Pourtalès
  • De heer J. Ubbens
  • De heer D. Ridderplaat
  • De heer Ch. Ruijgrok
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen zij voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de Stichting. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de Stichting zichtbaar gemaakt. 
Stichting Van Vlissingen
Art Foundation